Soutěžte o poukázky 1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč na nákup zboží v naší prodejně!!!

Sdílej:

 

 

Pravidla soutěže EXPRES AUTO s.r.o.

1. Pořadatelem soutěže je EXPRES AUTO s.r.o., se sídlem v Litvínově, ulice Podkrušnohorská 860, 436 01, IČ: 05390796,  zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38064 (dále jen pořadatel).

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 24.2 2018 od 18:30 do  10. 3. 2018  (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:59:59). Soutěž probíhá na stránce EXPRES AUTO s.r.o. na adrese https://www.facebook.com/autoexpres.autodily/ . Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím správnou odpověď na soutěžní otázku: Jakým závodním speciálem (značka a typ popř. závodní název) závodíme za EXPRES AUTO Litvínov při mezinárodních závodech na okruzích? Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní post, který bude obsahovat odpověď na soutěžní otázku. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího.

6. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěžního kola vylosuje  ze všech komentářů vložených do konce soutěžního kola vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4. všechny komentáře se správnou odpovědí na soutěžní otázku a rozdělí výhry takto: Každému účastníkovi se správnou odpovědí bude přiděleno číslo. Pomocí software budou vylosována tři náhodná čísla ze skupiny přidělených čísel. Soutěžící s číslem, které bude vylosováno jako  první v pořadí obdrží poukázku v hodnotě 1500 Kč. Soutěžící s číslem, které bude vylosováno jako  druhé v pořadí obdrží poukázku v hodnotě 1000 Kč a soutěžící s číslem, které bude vylosováno jako  třetí v pořadí obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč.

 Výhry:

1. poukázka na nákup zboží v hodnotě 1500 Kč

2. poukázka na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč

3. poukázka na nákup zboží v hodnotě 500 Kč

Poukázku uplatňuje soutěžící v prodejně EXPRES AUTO s.r.o., Podkrušnohorská 860, 436 01 Litvínov. Poukázka je platná na veškerý sortiment.

Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář.

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 24 hodin od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem předání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu, zasláním zprávy nebo jiným dohodnutým způsobem. Výhra bude následně předána do 5-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.

9. Na výhru nevzniká právní nárok.

10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění. V Litvínově dne 24. 2. 2018

 

Označeno v Nezařazené